SẢN PHẨM MỚI

[VÒNG TAY] S365
Giá lẻ: 295,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S366
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S367
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S368
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S369
Giá lẻ: 475,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S370
Giá lẻ: 440,000 đ 
Còn:
[LẮC CHÂN] S371
Giá lẻ: 310,000 đ 
Còn:
[LẮC CHÂN] S372
Giá lẻ: 495,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S373
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S374
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] TT 0360
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0371
Giá lẻ: 290,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 646
Giá lẻ: 280,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] S192
Giá lẻ: 520,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0350
Giá lẻ: 295,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0351
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0352
Giá lẻ: 190,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0353
Giá lẻ: 200,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0354
Giá lẻ: 360,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0355
Giá lẻ: 215,000 đ 
Còn:

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] S385
Giá lẻ: 280,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S386
Giá lẻ: 245,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S388
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S389
Giá lẻ: 260,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S390
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S391
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S392
Giá lẻ: 260,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S393
Giá lẻ: 330,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S394
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S395
Giá lẻ: 395,000 đ 
Còn:

NHẪN

[NHẪN] S397
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S398
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S399
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S400
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S401
Giá lẻ: 215,000 đ 
Còn:
[NHẪN] TT 0370
Giá lẻ: 105,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 671
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 672
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 673
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 674
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn:

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] S365
Giá lẻ: 295,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S366
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S367
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S368
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S369
Giá lẻ: 475,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S370
Giá lẻ: 440,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0361
Giá lẻ: 160,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 628
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0369
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0374
Giá lẻ: 160,000 đ 
Còn:

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] S373
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S374
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S375
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S376
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S377
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S378
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S379
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S380
Giá lẻ: 230,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S381
Giá lẻ: 260,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S382
Giá lẻ: 265,000 đ 
Còn:

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Còn: hồng,kem