SẢN PHẨM MỚI

[BÔNG TAI] S339
Giá lẻ: 140,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S340
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S341
Giá lẻ: 270,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S342
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S343
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S344
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S345
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S346
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S347
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[NHẪN] TT 0309
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] S348
Giá lẻ: 405,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 634
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 635
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 636
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 637
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 638
Giá lẻ: 640,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 639
Giá lẻ: 320,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 640
Giá lẻ: 270,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 641
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 642
Giá lẻ: 320,000 đ 
Còn:

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] S341
Giá lẻ: 270,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S342
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S335
Giá lẻ: 230,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0290
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0291
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0292
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0298
Giá lẻ: 160,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0299
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 635
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0302
Giá lẻ: 140,000 đ 
Còn:

NHẪN

[NHẪN] TT 0309
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[NHẪN] TT 946
Giá lẻ: 135,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S336
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 620
Giá lẻ: 105,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 621
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 622
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 623
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 624
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 625
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn:
[NHẪN] TT 0287
Giá lẻ: 90,000 đ 
Còn:

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] XP 626
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP 627
Giá lẻ: 135,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP XP 628
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP XP 629
Giá lẻ: 215,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP XP 630
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP XP 631
Giá lẻ: 230,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP 632
Giá lẻ: 205,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP 633
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0294
Giá lẻ: 225,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0295
Giá lẻ: 225,000 đ 
Còn:

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] S339
Giá lẻ: 140,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S340
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S343
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S344
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S345
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S346
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S347
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S337
Giá lẻ: 215,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] 609
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] 610
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn:

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Còn: hồng,kem