SẢN PHẨM MỚI

[LẮC CHÂN] TT 0102
Giá lẻ: 180,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[LẮC CHÂN] TT 0101
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0077
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[LẮC CHÂN] TT 0078
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TT 0079
Giá lẻ: 90,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0080
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TT 0081
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0082
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TT 0083
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0084
Giá lẻ: 180,000 đ 
Giá sĩ: Call 

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] TT 0094
Giá lẻ: 245,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] TT 0095
Giá lẻ: 265,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] TT 0096
Giá lẻ: 300,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] TT 0097
Giá lẻ: 300,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] S209
Giá lẻ: 370,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 479
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 478
Giá lẻ: 180,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] S205
Giá lẻ: 465,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] TT 0021
Giá lẻ: 340,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] Kitty S201
Giá lẻ: 395,000 đ 
Giá sĩ: Call 

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] TT 0077
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0080
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0082
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0084
Giá lẻ: 180,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0086
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0087
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0088
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] S206
Giá lẻ: 230,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] S207
Giá lẻ: 295,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] XP 477 - dài
Giá lẻ: 145,000 đ 
Giá sĩ: Call 

NHẪN

[NHẪN] TT 0098
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 486 - set 2
Giá lẻ: 145,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 485
Giá lẻ: 95,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 484
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 483
Giá lẻ: 85,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] S204
Giá lẻ: 225,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] S191
Giá lẻ: 330,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] S177
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] S092
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] S091
Giá lẻ: 260,000 đ 
Giá sĩ: Call 

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] TT 0089
Giá lẻ: 170,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TT 0093
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] XP 482
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] XP 481
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] XP 480
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TT 0035
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TT 0034
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TT 0032
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TT 0031
Giá lẻ: 170,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TT 0030
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] TT 0079
Giá lẻ: 90,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TT 0081
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TT 0083
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TT 0085
Giá lẻ: 135,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] S208
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 492
Giá lẻ: 95,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 491
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 490
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 489
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 488
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Giá sĩ: Call