SẢN PHẨM MỚI

[BÔNG TAI] S316
Giá lẻ: 115,000 đ 
Còn:
[LẮC CHÂN] S318
Giá lẻ: 295,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S319
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S320
Giá lẻ: 245,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S321
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S322
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S323
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S324
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S325
Giá lẻ: 260,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S326
Giá lẻ: 135,000 đ 
Còn:

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] XP 608
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] S285
Giá lẻ: 370,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] S286
Giá lẻ: 415,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 566
Giá lẻ: 360,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 567
Giá lẻ: 460,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 568
Giá lẻ: 460,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 569
Giá lẻ: 495,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 571
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 572
Giá lẻ: 360,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 573
Giá lẻ: 360,000 đ 
Còn:

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] S321
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S322
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S323
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0263
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0219
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0220
Giá lẻ: 135,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0221
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0222
Giá lẻ: 140,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0223
Giá lẻ: 145,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0224
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:

NHẪN

[NHẪN] XP 607
Giá lẻ: 135,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S290
Giá lẻ: 145,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S291
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S302
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 603
Giá lẻ: 85,000 đ 
Còn:
[NHẪN] TT 0207
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 493
Giá lẻ: 135,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 494
Giá lẻ: 135,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 495
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 496
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] S319
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S320
Giá lẻ: 245,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S324
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S325
Giá lẻ: 260,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0256
Giá lẻ: 105,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0257
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0258
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0259
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0260
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0261
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn:

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] S316
Giá lẻ: 115,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S326
Giá lẻ: 135,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S327
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S328
Giá lẻ: 160,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S329
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S330
Giá lẻ: 170,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S331
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S332
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S333
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S334
Giá lẻ: 190,000 đ 
Còn:

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Còn: hồng,kem