SẢN PHẨM MỚI

[VÒNG TAY] PK 2332
Giá lẻ: 95,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2331
Giá lẻ: 95,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2330
Giá lẻ: 55,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2329
Giá lẻ: 135,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2328
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2327
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2326
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2325
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2324
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2323
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] PK 2284
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2283
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2282
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2281
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2280
Giá lẻ: 380,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2279
Giá lẻ: 380,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2278
Giá lẻ: 380,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2277
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2276
Giá lẻ: 240,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2275
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: Call 

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] PK 2331
Giá lẻ: 95,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2330
Giá lẻ: 55,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2314
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2313
Giá lẻ: 180,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2312
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2311
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2310
Giá lẻ: 135,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2309
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2308
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2307
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 

NHẪN

[NHẪN] TITAN 051
Giá lẻ: 230,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 047
Giá lẻ: 290,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 046
Giá lẻ: 175,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 045
Giá lẻ: 280,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 044
Giá lẻ: 230,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 043
Giá lẻ: 230,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 042
Giá lẻ: 175,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 041
Giá lẻ: 390,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 039
Giá lẻ: 175,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 038
Giá lẻ: 175,000 đ 
Giá sĩ: Call 

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] PK 2332
Giá lẻ: 95,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2301
Giá lẻ: 180,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2298
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2296
Giá lẻ: 185,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2294
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2293
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2292
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2291
Giá lẻ: 170,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2290
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2289
Giá lẻ: 185,000 đ 
Giá sĩ: Call 

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] PK 2329
Giá lẻ: 135,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2328
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2327
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2326
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2325
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2324
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2323
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2322
Giá lẻ: 85,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2321
Giá lẻ: 145,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2320
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1228
Giá lẻ: 36,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1208
Giá lẻ: 32,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1205
Giá lẻ: 48,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[PHỤ KIỆN TÓC] pk 657
Giá lẻ: 84,000 đ 
Giá sĩ: Call