SẢN PHẨM MỚI

[BỘ TRANG SỨC] PK 2561
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2560
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2559
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2558
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2557
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2556
Giá lẻ: 90,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2555
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2554
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2553
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2552
Giá lẻ: 130,000 đ 
Giá sĩ: Call 

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] PK 2561
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2560
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2473
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2472
Giá lẻ: 250,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2471
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2464
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2463
Giá lẻ: 185,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2462
Giá lẻ: 185,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2461
Giá lẻ: 185,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] PK 2460
Giá lẻ: 185,000 đ 
Giá sĩ: Call 

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] TITAN 130
Giá lẻ: 240,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 129
Giá lẻ: 130,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 119
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 118
Giá lẻ: 185,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 116
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 113
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 112
Giá lẻ: 135,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2523
Giá lẻ: 180,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2522
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] PK 2521
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 

NHẪN

[NHẪN] PK 2558
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2557
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2556
Giá lẻ: 90,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2555
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2554
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2553
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] PK 2552
Giá lẻ: 130,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 111
Giá lẻ: 145,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 102
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 094
Giá lẻ: 145,000 đ 
Giá sĩ: Call 

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] PK 2539
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2538
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2537
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2536
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2535
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2534
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2533
Giá lẻ: 170,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2532
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2531
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] PK 2530
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] PK 2559
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2551
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2550
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2549
Giá lẻ: 110,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2548
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2547
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2546
Giá lẻ: 130,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2545
Giá lẻ: 130,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2544
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] PK 2543
Giá lẻ: 130,000 đ 
Giá sĩ: Call 

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1228
Giá lẻ: 36,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1208
Giá lẻ: 32,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1205
Giá lẻ: 48,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[PHỤ KIỆN TÓC] pk 657
Giá lẻ: 84,000 đ 
Giá sĩ: Call