SẢN PHẨM MỚI

[] S402
Giá lẻ: 235,000 đ 
Còn:
[] S403
Giá lẻ: 170,000 đ 
Còn:
[] S404
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[] S405
Giá lẻ: 290,000 đ 
Còn:
[NHẪN] chiếc
Giá lẻ: 270,000 đ 
Còn:
[NHẪN] chiếc
Giá lẻ: 280,000 đ 
Còn:
[NHẪN] chiếc
Giá lẻ: 310,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S410
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S411
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S412
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] TT 0360
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0371
Giá lẻ: 290,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 646
Giá lẻ: 280,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] S192
Giá lẻ: 520,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0350
Giá lẻ: 295,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0351
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0352
Giá lẻ: 190,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0353
Giá lẻ: 200,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0354
Giá lẻ: 360,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0355
Giá lẻ: 215,000 đ 
Còn:

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] S421
Giá lẻ: 280,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S423
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0387
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0388
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0401
Giá lẻ: 140,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0402
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S385
Giá lẻ: 280,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S386
Giá lẻ: 245,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S388
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S389
Giá lẻ: 260,000 đ 
Còn:

NHẪN

[NHẪN] chiếc
Giá lẻ: 270,000 đ 
Còn:
[NHẪN] chiếc
Giá lẻ: 280,000 đ 
Còn:
[NHẪN] chiếc
Giá lẻ: 310,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S411
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S412
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:
[NHẪN] TT 0396
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[NHẪN] TT 0397
Giá lẻ: 110,000 đ 
Còn:
[NHẪN] TT 031
Giá lẻ: 70,000 đ 
Còn:
[NHẪN] TT 357
Giá lẻ: 105,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S397
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] S410
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S422
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0389
Giá lẻ: 260,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0390
Giá lẻ: 145,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 416
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0398
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0403
Giá lẻ: 145,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S365
Giá lẻ: 295,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S366
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S367
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] S413
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S414
Giá lẻ: 250,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S415
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S416
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S417
Giá lẻ: 310,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S418
Giá lẻ: 270,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S257
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] TT 0391
Giá lẻ: 80,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] TT 0392
Giá lẻ: 80,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] TT 0393
Giá lẻ: 90,000 đ 
Còn:

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Còn: hồng,kem