SẢN PHẨM MỚI

[LẮC CHÂN] TT 0018
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] XP 469
Giá lẻ: 255,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] XP 468
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] XP 467
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] XP 466
Giá lẻ: 175,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] XP 465
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] XP 464
Giá lẻ: 230,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] XP 463
Giá lẻ: 210,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] XP 462
Giá lẻ: 210,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] XP 461
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] XP 439
Giá lẻ: 390,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 438
Giá lẻ: 320,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 437
Giá lẻ: 220,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 436
Giá lẻ: 480,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 435
Giá lẻ: 460,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 434
Giá lẻ: 320,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 433
Giá lẻ: 390,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 432
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 431
Giá lẻ: 470,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 430
Giá lẻ: 360,000 đ 
Giá sĩ: Call 

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] XP 469
Giá lẻ: 255,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] XP 468
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] XP 467
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] XP 466
Giá lẻ: 175,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] XP 465
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0014
Giá lẻ: 210,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] S078
Giá lẻ: 275,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0011
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0006
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TT 0004
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: Call 

NHẪN

[NHẪN] XP 459
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 458
Giá lẻ: 135,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 457
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 456
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 455
Giá lẻ: 210,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] S077
Giá lẻ: 225,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TT 0007
Giá lẻ: 95,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TT 0005
Giá lẻ: 95,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 992
Giá lẻ: 145,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 991
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] XP 464
Giá lẻ: 230,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] XP 463
Giá lẻ: 210,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] XP 462
Giá lẻ: 210,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] XP 461
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] XP 460
Giá lẻ: 175,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] S085
Giá lẻ: 290,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] S075
Giá lẻ: 280,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TT 0003
Giá lẻ: 105,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TT 0002
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 996
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] XP 454
Giá lẻ: 75,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 453
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 452
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 451
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 450
Giá lẻ: 110,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 449
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 448
Giá lẻ: 90,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 447
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 446
Giá lẻ: 110,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] XP 445
Giá lẻ: 130,000 đ 
Giá sĩ: Call 

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Giá sĩ: Call