SẢN PHẨM MỚI

[BÔNG TAI] TITAN 701
Giá lẻ: 170,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 700
Giá lẻ: 220,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 699
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 698
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 697
Giá lẻ: 110,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 696
Giá lẻ: 220,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 695
Giá lẻ: 260,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 694
Giá lẻ: 290,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 693
Giá lẻ: 360,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 692
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] XP 049
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 048
Giá lẻ: 275,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 047
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 046
Giá lẻ: 280,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 045
Giá lẻ: 320,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 044
Giá lẻ: 320,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 043
Giá lẻ: 275,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 042
Giá lẻ: 250,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 041
Giá lẻ: 275,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BỘ TRANG SỨC] XP 040
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] TITAN 684
Giá lẻ: 340,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 679
Giá lẻ: 175,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 677
Giá lẻ: 220,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 661
Giá lẻ: 240,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 660
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 653
Giá lẻ: 290,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 652
Giá lẻ: 270,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 646
Giá lẻ: 270,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 645
Giá lẻ: 230,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[DÂY CHUYỀN] TITAN 643
Giá lẻ: 210,000 đ 
Giá sĩ: Call 

NHẪN

[NHẪN] TITAN 676
Giá lẻ: 145,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 651
Giá lẻ: 145,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 650
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 054
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 053
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 052
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] XP 050 - set2
Giá lẻ: 185,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 626
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 625
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[NHẪN] TITAN 620
Giá lẻ: 135,000 đ 
Giá sĩ: Call 

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] TITAN 696
Giá lẻ: 220,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 695
Giá lẻ: 260,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 694
Giá lẻ: 290,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 693
Giá lẻ: 360,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 692
Giá lẻ: 115,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 691
Giá lẻ: 125,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 690
Giá lẻ: 135,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 689
Giá lẻ: 155,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 688
Giá lẻ: 260,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[VÒNG TAY] TITAN 686
Giá lẻ: 230,000 đ 
Giá sĩ: Call 

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] TITAN 701
Giá lẻ: 170,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 700
Giá lẻ: 220,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 699
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 698
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 697
Giá lẻ: 110,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 675
Giá lẻ: 135,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 669
Giá lẻ: 195,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 668
Giá lẻ: 165,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 666
Giá lẻ: 110,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[BÔNG TAI] TITAN 666
Giá lẻ: 110,000 đ 
Giá sĩ: Call 

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: Call 

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Giá sĩ: Call