SẢN PHẨM MỚI

[BỘ TRANG SỨC] XP 770
Giá lẻ: 320,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 771
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 772
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 773
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] XP 774
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] XP 775
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] XP 776
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 777
Giá lẻ: 85,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 778
Giá lẻ: 85,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 779
Giá lẻ: 115,000 đ 
Còn:

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] XP 770
Giá lẻ: 320,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 771
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 772
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 773
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0479
Giá lẻ: 200,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 758
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 759
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 760
Giá lẻ: 510,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 761
Giá lẻ: 510,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 762
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] XP 774
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] XP 775
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] XP 776
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S459
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S460
Giá lẻ: 270,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S461
Giá lẻ: 230,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S462
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0461
Giá lẻ: 135,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0462
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0463
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn:

NHẪN

[NHẪN] XP 784
Giá lẻ: 105,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 786
Giá lẻ: 105,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 787
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 788
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 789
Giá lẻ: 85,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 790
Giá lẻ: 85,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 791
Giá lẻ: 75,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 792
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 793
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] S470
Giá lẻ: 110,000 đ 
Còn:

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] XP 781
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP 782
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP 783
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0466
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0467
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0468
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0469
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0470
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0471
Giá lẻ: 235,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0472
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn:

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] XP 777
Giá lẻ: 85,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 778
Giá lẻ: 85,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 779
Giá lẻ: 115,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 780
Giá lẻ: 105,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S458
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S373
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] TT 0477
Giá lẻ: 110,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] TT 0478
Giá lẻ: 110,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S463
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S464
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Còn: hồng,kem