SẢN PHẨM MỚI

[VÒNG TAY] PK 1922 (2)
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: 80,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1920 (2)
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: 80,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1919 (3)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: 85,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1918 (2)
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: 80,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1917 (3)
Giá lẻ: 200,000 đ 
Giá sĩ: 100,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1916 (2)
Giá lẻ: 170,000 đ 
Giá sĩ: 85,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1915 (3)
Giá lẻ: 180,000 đ 
Giá sĩ: 90,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1914 (3)
Giá lẻ: 200,000 đ 
Giá sĩ: 100,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1913 (2)
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: 80,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1912 (3)
Giá lẻ: 220,000 đ 
Giá sĩ: 110,000 đ 

SẢN PHẨM XEM NHIỀU

[PHỤ KIỆN TÓC] PK 694
Giá lẻ: 44,000 đ 
Giá sĩ: 22,000 đ 
[BÔNG TAI] pk 1102 (3)
Giá lẻ: 88,000 đ 
Giá sĩ: 44,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] pk 684
Giá lẻ: 70,000 đ 
Giá sĩ: 35,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] pk 680
Giá lẻ: 148,000 đ 
Giá sĩ: 74,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] pk 679
Giá lẻ: 72,000 đ 
Giá sĩ: 36,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] pk 678
Giá lẻ: 118,000 đ 
Giá sĩ: 59,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1792
Giá lẻ: 136,000 đ 
Giá sĩ: 68,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] pk 657
Giá lẻ: 84,000 đ 
Giá sĩ: 42,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Giá sĩ: 87,000 đ 
[BÔNG TAI] pk 720 (1)
Giá lẻ: 60,000 đ 
Giá sĩ: 30,000 đ 

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] PK 1920 (2)
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: 80,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1919 (3)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: 85,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1918 (2)
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: 80,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1917 (3)
Giá lẻ: 200,000 đ 
Giá sĩ: 100,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1916 (2)
Giá lẻ: 170,000 đ 
Giá sĩ: 85,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1915 (3)
Giá lẻ: 180,000 đ 
Giá sĩ: 90,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1914 (3)
Giá lẻ: 200,000 đ 
Giá sĩ: 100,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1913 (2)
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: 80,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1912 (3)
Giá lẻ: 220,000 đ 
Giá sĩ: 110,000 đ 
[DÂY CHUYỀN] PK 1911 (3)
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: 80,000 đ 

NHẪN

[NHẪN] PK 1886 (2)
Giá lẻ: 110,000 đ 
Giá sĩ: 55,000 đ 
[NHẪN] PK 1829 (2)
Giá lẻ: 124,000 đ 
Giá sĩ: 62,000 đ 
[NHẪN] PK 1768 (1)
Giá lẻ: 36,000 đ 
Giá sĩ: 18,000 đ 
[NHẪN] PK 1767 (4)
Giá lẻ: 32,000 đ 
Giá sĩ: 16,000 đ 
[NHẪN] PK 1763 (1)
Giá lẻ: 28,000 đ 
Giá sĩ: 14,000 đ 
[NHẪN] PK 1761 (3)
Giá lẻ: 24,000 đ 
Giá sĩ: 12,000 đ 
[NHẪN] PK 1640 (3)
Giá lẻ: 130,000 đ 
Giá sĩ: 65,000 đ 
[NHẪN] PK 1639
Giá lẻ: 128,000 đ 
Giá sĩ: 64,000 đ 
[NHẪN] PK 1638 (2)
Giá lẻ: 128,000 đ 
Giá sĩ: 64,000 đ 
[NHẪN] PK 1636 (2)
Giá lẻ: 128,000 đ 
Giá sĩ: 64,000 đ 

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] PK 1922 (2)
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: 80,000 đ 
[VÒNG TAY] PK 1890 (2)
Giá lẻ: 160,000 đ 
Giá sĩ: 80,000 đ 
[VÒNG TAY] PK 1889 (4)
Giá lẻ: 210,000 đ 
Giá sĩ: 105,000 đ 
[VÒNG TAY] PK 1888 (3)
Giá lẻ: 170,000 đ 
Giá sĩ: 85,000 đ 
[VÒNG TAY] PK 1887 (3)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: 60,000 đ 
[VÒNG TAY] PK 1847 (2)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: 95,000 đ 
[VÒNG TAY] PK 1846 (1)
Giá lẻ: 230,000 đ 
Giá sĩ: 115,000 đ 
[VÒNG TAY] PK 1844 (1)
Giá lẻ: 170,000 đ 
Giá sĩ: 85,000 đ 
[VÒNG TAY] PK 1840 (2)
Giá lẻ: 180,000 đ 
Giá sĩ: 90,000 đ 
[VÒNG TAY] PK 1838 (3)
Giá lẻ: 180,000 đ 
Giá sĩ: 90,000 đ 

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] PK 1909 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: 75,000 đ 
[BÔNG TAI] PK 1907 (3)
Giá lẻ: 100,000 đ 
Giá sĩ: 50,000 đ 
[BÔNG TAI] PK 1906 (1)
Giá lẻ: 110,000 đ 
Giá sĩ: 55,000 đ 
[BÔNG TAI] PK 1905 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: 60,000 đ 
[BÔNG TAI] PK 1904 (1)
Giá lẻ: 130,000 đ 
Giá sĩ: 65,000 đ 
[BÔNG TAI] PK 1903 (2)
Giá lẻ: 130,000 đ 
Giá sĩ: 65,000 đ 
[BÔNG TAI] PK 1901 (1)
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: 70,000 đ 
[BÔNG TAI] PK 1900 (1)
Giá lẻ: 100,000 đ 
Giá sĩ: 50,000 đ 
[BÔNG TAI] PK 1899 (1)
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: 70,000 đ 
[BÔNG TAI] PK 1897 (3)
Giá lẻ: 140,000 đ 
Giá sĩ: 70,000 đ 

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Giá sĩ: 95,000 đ 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: 60,000 đ 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: 75,000 đ 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Giá sĩ: 75,000 đ 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: 60,000 đ 
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Giá sĩ: 60,000 đ 

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1793
Giá lẻ: 136,000 đ 
Giá sĩ: 68,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1792
Giá lẻ: 136,000 đ 
Giá sĩ: 68,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1760
Giá lẻ: 88,000 đ 
Giá sĩ: 44,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1755
Giá lẻ: 32,000 đ 
Giá sĩ: 16,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1754
Giá lẻ: 32,000 đ 
Giá sĩ: 16,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1752
Giá lẻ: 30,000 đ 
Giá sĩ: 15,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1751
Giá lẻ: 30,000 đ 
Giá sĩ: 15,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1750
Giá lẻ: 28,000 đ 
Giá sĩ: 14,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1749
Giá lẻ: 24,000 đ 
Giá sĩ: 12,000 đ 
[PHỤ KIỆN TÓC] PK 1748
Giá lẻ: 24,000 đ 
Giá sĩ: 12,000 đ