SẢN PHẨM MỚI

[BÔNG TAI] XP 519
Giá lẻ: 131,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 520
Giá lẻ: 194,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 521
Giá lẻ: 77,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 522
Giá lẻ: 86,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 523
Giá lẻ: 153,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 524
Giá lẻ: 212,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 525
Giá lẻ: 162,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 526
Giá lẻ: 212,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 527
Giá lẻ: 113,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 528
Giá lẻ: 77,000 đ 
Còn:

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] XP 566
Giá lẻ: 360,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 567
Giá lẻ: 460,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 568
Giá lẻ: 460,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 569
Giá lẻ: 495,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 570
Giá lẻ: 255,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 571
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 572
Giá lẻ: 360,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 573
Giá lẻ: 360,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 574
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] XP 575
Giá lẻ: 525,000 đ 
Còn:

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] XP 596
Giá lẻ: 104,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] XP 606
Giá lẻ: 108,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0205
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] TT 0206
Giá lẻ: 145,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S274
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S275
Giá lẻ: 170,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S242
Giá lẻ: 270,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S244
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S247
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S248
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:

NHẪN

[NHẪN] XP 603
Giá lẻ: 85,000 đ 
Còn:
[NHẪN] TT 0207
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 493
Giá lẻ: 135,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 494
Giá lẻ: 135,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 495
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 496
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 497
Giá lẻ: 105,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 498
Giá lẻ: 85,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 499
Giá lẻ: 115,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 500
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] XP 597
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0201
Giá lẻ: 170,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 025
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0202
Giá lẻ: 230,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S272
Giá lẻ: 155,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP 553
Giá lẻ: 85,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP 554
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP 555
Giá lẻ: 160,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] XP 556
Giá lẻ: 225,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0198
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] XP 519
Giá lẻ: 131,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 520
Giá lẻ: 194,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 521
Giá lẻ: 77,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 522
Giá lẻ: 86,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 523
Giá lẻ: 153,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 524
Giá lẻ: 212,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 525
Giá lẻ: 162,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 526
Giá lẻ: 212,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 527
Giá lẻ: 113,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] XP 528
Giá lẻ: 77,000 đ 
Còn:

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Còn: hồng,kem